SAUL FM 2023

 M55 100mHur    
M55 100mHur
Bana Nummer
3 482 Mika Pasanen KeskiUYU
4 75 Jukka Hannula HKV
5 407 Juha Multanen HKV
6 484 Esa Paukku VSMSTR
04.07.2023 09:58:38